Φόρουμ Συζητήσεων

“Το διαδικτυακό φόρουμ συζητήσεων είναι ότι αποτελεί ένα εικονικό μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο οι μαθητές είναι πιθανό να μάθουν τόσο ο ένας από τον άλλο όσο και από το υλικό του μαθήματος ή τις διαλέξεις. Αυτό που μαθαίνουν δεν μπορεί να θεωρηθεί τόσο ως προϊόν, όσο ως μια δημιουργική γνωστική διαδικασία που συνίσταται στο να προσφέρουν ιδέες, να τις επικρίνουν ή να τις επεκτείνουν και να είναι σε θέση να αναδιαμορφώνουν τις ιδέες τους υπό το φως των συζητήσεων των συναδέλφων τους” (Thomas, 2002- βλ. επίσης Rowntree, 1995).

Τόσο οι μαθητές όσο και οι καθηγητές μπορούν να γίνουν πιο διαδραστικοί και να εμπλέκονται περισσότερο στα διαδικτυακά φόρουμ συζητήσεων. Μπορούν να αποτελέσουν ένα πρακτικό συμπλήρωμα των δια ζώσης μαθημάτων καθώς και ένα ισχυρό θεμέλιο των διαδικτυακών μαθημάτων. (μάθετε περισσότερα)
 • Τα φόρουμ συζητήσεων μπορούν να δημιουργηθούν με οποιοδήποτε εργαλείο παρέχει τη σχετική επιλογή/λειτουργία<
 • Είναι συνήθως προϋπάρχοντα εργαλεία σε πλατφόρμες διαχείρισης μάθησης (π.χ. moodle, blackboard, edmodo κ.λπ.) ή ομάδες που επιτρέπουν στα μέλη να αλληλεπιδρούν (π.χ. google groups, Facebook groups κ.λπ.).
 • Τα φόρουμ συζητήσεων συχνά δημιουργούνται με ένα γενικό θέμα το οποίο περιλαμβάνει περαιτέρω σχετικά θέματα (π.χ. η συζήτηση για τις κλιματικές αλλαγές μπορεί να περιλαμβάνει θέματα σχετικά με α) παράγοντες για την κλιματική αλλαγή, β) δράσεις για βελτίωση, γ) παραδείγματα των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής)
 • Με βάση τον τύπο του εργαλείου και τα δικαιώματα των χρηστών, το φόρουμ συζητήσεων μπορεί να δημιουργηθεί από (α) τον διαχειριστή/ιδιοκτήτη και να επιτρέπει στους συμμετέχοντες να απαντούν σε δημοσιεύσεις, να δημιουργούν θέματα ή απλώς να απαντούν σε δημοσιεύσεις σε ήδη υπάρχοντα θέματα, ή (β) από οποιοδήποτε μέλος της κοινότητας/ομάδας
 • Οι αναρτήσεις/απαντήσεις μπορούν να τροποποιηθούν/διαγραφούν από τους δημιουργούς και τον διαχειριστή και όχι από άλλους χρήστες
 • Οι αναρτήσεις έχουν ημερομηνία δημιουργίας/τελευταίας επεξεργασίας

Στη μάθηση με βάση το πρόβλημα, ο δάσκαλος παρουσιάζει μια ερώτηση ή θέτει ένα πρόβλημα. Για την επεξεργασία του ερωτήματος, πρέπει να εντοπιστούν οι απαραίτητες πληροφορίες και πηγές. Τα φόρουμ συζητήσεων ως μέθοδος μπορεί να είναι χρονοβόρα για τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές. Είναι προτιμότερο να έχετε λιγότερες και βαθύτερες συζητήσεις από πολλές ανεπιτυχείς. Ο δάσκαλος είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό, αλλά οι μαθητές μπορούν να αναλάβουν το προβάδισμα με την υποστήριξη. Αν αυτό φαίνεται πρόκληση για τους μαθητές, η τάξη μπορεί να ξεκινήσει με μια σύγχρονη συνεδρία. Οι μαθητές χωρίζονται σε μικρές ομάδες και αυτές θα πρέπει να αναλάβουν να εντοπίσουν πηγές και να δημιουργήσουν ανοιχτές προτάσεις συζήτησης για να απαντήσουν οι συμμαθητές τους, ενώ οι ίδιοι διευκολύνουν και απαντούν στις αναρτήσεις. Το αποτέλεσμα είναι μια προσωπική σύνδεση με την ύλη και τη μάθηση (βλ. Αποτελεσματικές στρατηγικές για τη Χρήση Ηλεκτρονικών Πινάκων Συζητήσεων Μαθητών). Περισσότεροι τρόποι χρήσης των φόρουμ συζητήσεων ως παιδαγωγική εφαρμογή:(μάθετε περισσότερα)forums:use:1.5

 • Συζήτηση επίκαιρων θεμάτων (π.χ. αντίκτυπος του covid στην καθημερινή ζωή) Συζήτηση αναγνωσμάτων/βιβλίων/εμπειριών με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών
 • Ανάπτυξη των δεξιοτήτων συζήτησης των μαθητών (π.χ. οι μαθητές μπορεί να κληθούν να αναπτύξουν σε ομάδες επιχειρήματα σχετικά με διαφορετικές οπτικές γωνίες του ίδιου θέματος).
 • Φόρουμ συζήτησης για ερωτήσεις της τάξης. Εξυπηρετεί στη διαδικτυακή/μεικτή μάθηση, καθώς οι ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν και από την υπόλοιπη τάξη και όχι μόνο από τον εκπαιδευτικό
Τα φόρουμ συζητήσεων μπορεί να έχουν κάποια προβλήματα προσβασιμότητας για τους χρήστες υποστηρικτικών τεχνολογιών, όπως τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης. Προκλήσεις μπορεί να εμφανιστούν όταν οι συζητήσεις είναι πολύπλοκες, μακροσκελείς και σύνθετες. Αυτό δημιουργεί δυσκολία στους χρήστες υποστηρικτικών τεχνολογιών να αλληλεπιδρούν και να απαντούν. Είναι σημαντικό να διατηρείται η εστίαση στο θέμα. Ο δάσκαλος θα πρέπει επίσης να αναγνωρίζει τη συμβολή των μαθητών καθώς και να αναδιαμορφώνει τις ερωτήσεις για περαιτέρω εξέταση. Ο δάσκαλος μπορεί επίσης να απαντήσει με πρόσθετες πληροφορίες. Σε ορισμένα εργαλεία μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο και κλειδώσει τη συζήτηση ώστε μόνο ο ίδιος να μπορεί πλέον να προσθέτει περιεχόμενο.

Προκειμένου οι χρήστες (μαθητές) να έχουν πρόσβαση σε φόρουμ συζητήσεων και να τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:
 • 1. Δημιουργήστε ένα φόρουμ συζητήσεων (στο εργαλείο που παρέχεται μέσω της πλατφόρμας σας ή σε ένα εξωτερικό εργαλείο). Δώστε ένα συγκεκριμένο όνομα στο φόρουμ συζήτησης σχετικό με τον σκοπό του.
 • 2. Αποφασίστε αν το θέμα χρειάζεται να έχει υποθέματα και δημιουργήστε τα αντίστοιχα θέματα. Κάθε θέμα θα πρέπει να έχει έναν συγκεκριμένο τίτλο σχετικό με τον σκοπό του, ο οποίος θα δείχνει σαφώς τη σύνδεση με το γενικό θέμα συζήτησης
 • 3. Εάν είναι δυνατόν, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις του φόρουμ συζητήσεων με βάση τα δικαιώματα των χρηστών/συμμετεχόντων (π.χ. δημιουργία νέων θεμάτων, απάντηση στο κύριο θέμα ή στις απαντήσεις άλλων συμμετεχόντων, επεξεργασία/διαγραφή θεμάτων).
 • 4. Εάν είναι δυνατόν, ρυθμίστε το χρόνο επεξεργασίας για τις δημοσιεύσεις (π.χ. ορισμένα εργαλεία επιτρέπουν στους χρήστες να επεξεργαστούν τη δημοσίευσή τους εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος πριν από τη δημοσίευση).
 • 5. Δώστε μια πρώτη ιδέα/ανάρτηση για να εισαγάγετε το θέμα της συζήτησης και να ξεκινήσετε τη συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων
 • 6. Ενημερώστε τους μαθητές για το τι περιμένετε και πώς θα αξιολογηθεί η εργασία των μαθητών
 • 7. Θέστε σαφείς κανόνες και προσδοκίες, περιλαμβάνοντας λεπτομερείς οδηγίες. Συμπεριλάβετε τους Κανόνες Καλής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (π.χ. δείτε την επεξήγηση του BBC για Netiquette)
 • 8. Ενθαρρύνετε την αλληλεπίδραση και τη συμβολή όλων των μαθητών και παρέχετε διαφορετικές επιλογές (π.χ. να δώσετε πλήρεις απαντήσεις σε συγκεκριμένα θέματα/ερωτήματα, να απαντήσετε στις αναρτήσεις άλλων συμμετεχόντων, να εκφράσετε τη συμφωνία ή τη διαφωνία σας, να αναπτύξετε τις ήδη δοθείσες απαντήσεις κ.λπ.)
 • 9. Εγγραφή: Εάν υπάρχει η δυνατότητα/λειτουργία της εγγραφής στο φόρουμ (ή της παρακολούθησης συζήτησης κ.λπ.) ενθαρρύνετε τους μαθητές να εγγραφούν. Αυτή η επιλογή επιτρέπει στους συμμετέχοντες να λαμβάνουν ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις δημοσιεύσεις στο φόρουμ συζητήσεων, διευκολύνοντας την παρακολούθηση και τη συμμετοχή
 • 10. Για τους μαθητές με αναπηρίες, ρίξτε μια ματιά στα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας του εργαλείου ιστολογίου, καθώς και στο σχεδιασμό των επιμέρους ιστολογίων, ώστε να πληρούνται οι βασικές αρχές προσβασιμότητας. Τα περισσότερα εργαλεία επιτρέπουν κάποιο επίπεδο προσβασιμότητας. Για βασικές αρχές προσβασιμότητας και περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Βασικές Οδηγίες Προσβασιμότητας
Teaching and Learning Online: a Correspondence Education for the 21st Century?
Rowntree, D.(1995) - British Journal of Educational Technology, 26(3), 205–215
Learning within incoherent structures: the space of online discussion forums.
Thomas M.J.W.(2002) - Journal of Computer Assisted Learning 18, 351–366